اَلرَّحۡمٰنِ

حرف اصلی
ر ح م
جامد مصدر مشتق
مشتق
بنیادی تقسیم
اسم
تذکیر و تانیث
مذکر
عدد
واحد
معرب، مبنی
معرب منصرف
اعراب
مجرور
علامت اعراب
کسرہ
باب نام
ثلاثی
باب باعتبار ثلاثی/مزید
ثلاثی مجرد
باعتبار حروف اصلی
صحیح
تعریف تنکیر
معرفہ
معرفہ کی وجہ
معرف باللام
مشتق کی اقسام
صفت مشبہ
مصدر کی اقسام
-
علامت تانیث
-
فعل کی قسم
-
صیغہ
-
معروف /مجھول
-
موکد /غیر موکد
-
قسم حرف
-
قسم غیر منصرف
-
تعلیل
غیر معلل